Leveringsvoorwaarden

1
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
van Asfalt Centrale Over Betuwe B.V., gevestigd te Huissen
onder nummer gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Gelderland d.d.
Art. 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven
Asfalt Centrale Over Betuwe B.V., handelend onder de naam ACOB, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 09021915: onder deze onderneming wordt mede verstaan iedere onderneming die een dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW van deze besloten vennootschap is, waarmee laatstgenoemde in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin deze onderneming een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW heeft, hierna aangeduid met ‘wij’, ‘ons’, of ‘onze’.
Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechts-verkrijgende en erfgenamen.
Wederpartij: de Opdrachtgever
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.
Art. 2 Algemeen
1. Wij beheren en exploiteren een asfaltcentrale en produceren en verhandelen asfaltproducten en grondstoffen, voornamelijk aan bedrijven/niet-consumenten.
2. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Art. 3 Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en gelden voor maximaal één maand, met uitzondering van het onder punt 5 gestelde.
2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. door ons vervaardigd, al dan niet voor een specifiek aanbod, geven slechts een indicatie en kunnen, behoudens wezenlijke en ingrijpende afwijkingen, geen aanleiding zijn voor non-conformiteit.
3. Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
Art. 4 Overeenkomst
1. Wij kunnen ons –binnen wettelijke kaders- informatie natrekken of wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd om een opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, met name indien onze kredietverzekeraar geen of onvoldoende kredietlimiet verschaft of andere informatie voorhanden is waardoor aan de kredietwaardigheid van wederpartij kan worden getwijfeld.
3. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
4. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te ver-schaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Art. 5 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– Gebaseerd op levering af asfaltmenginstallatie.
– exclusief B.T.W
2. Onze prijzen zijn gebaseerd op productie en aflevering binnen de normale werkuren van de asfaltcentrale. Voorts zijn onze prijzen gebaseerd op levering in partijen van ieder minimaal 100 ton.
3. Speciaal voor de order ingekochte artikelen worden tegen dagprijs verrekend.
4. Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften.
Art. 6 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder korting of verrekening uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. .
Art. 7 Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.
Art. 8 Annulering, opschorting en ontbinding
1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en wij hier mee instemmen (nimmer indien de productie al is aangevangen), wordt 10% van de orderprijs (excl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.
2. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij de voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
3. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Art. 9 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af asfaltmenginstallatie.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
3. Het gewicht van de te leveren hoeveelheid wordt bepaald met behulp van een gekalibreerde weegbrug. Het op deze wijze vastgestelde gewicht is bindend.
2
4. Wij hebben het recht om maximaal 3% meer of minder te leveren dan de overeengekomen hoeveelheid, met dien verstande dat wederpartij de werkelijk geleverde hoeveelheid dient te betalen.
5. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6. De asfaltspecie zal bij aflevering voldoen aan de overeengekomen eisen.
7. Indien niet is overeengekomen aan welke eisen de asfaltspecie moet voldoen, dient deze te voldoen aan de eisen die voor de desbetreffende soort asfaltspecie zijn vastgelegd in de Standaard RAW-bepalingen zoals die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst zijn vastgelegd door de Stichting CROW.
Art. 10 Reclames
1. Er is alleen recht op reclame voor productiefouten.
2. De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten, fouten, gebreken en/of beschadiging te (laten) controleren, terstond na aflevering.
3. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering schriftelijk en rechtstreeks aan ons zijn gemeld
4. Reclames ten aanzien van facturen dienen ons binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben bereikt.
5. Reclames dienen een nauwkeurige opgave te bevatten van de aard en de grond der klachten
6. Door ingebruikneming en na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
7. Slechts indien en voorzover de reclame door ons schriftelijk gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
8. Wij hebben het recht om na gegrond bevonden reclame, vervangende zaken te leveren die wel voldoen aan de overeenkomst.
Art. 11 Aansprakelijkheid
1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de (Nederlandse) wet bepaald.
2. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het herleveren van de hoeveelheid asfalt die niet aan de overeengekomen eisen voldoet.
Art. 12 Overmacht
1. Onder “overmacht” wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan een gebrek aan grondstof, storingen in het productieproces die niet door onze schuld of onachtzaamheid zijn ontstaan, belemmerde of gesloten scheepvaart en toerekenbare tekortkomingen c.q. beroep op overmacht van/door derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
3. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
5. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
6. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.
7. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Art. 13 Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.
Art. 14 Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.
Art. 15 Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De honoraria komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.