X

X

X

X

X

Grondstoffen

Steenslag

Een van de meest gebruikte steenslag soort die we gebruiken bij de ACOB is moraine split.
Deze wordt gewonnen in de plaats Rumersheim in Frankrijk.
Met een grote knijper wordt het materiaal uit de winput gehaald en per transportband vervoerd naar de was en zeefinstallatie.
Na het wassen  en sorteren van het materiaal worden deze in verschillende maten opgeslagen om vervolgens per schip vervoerd te worden.

Naast moraine split gebruiken we ook andere splitsoorten zoals;
Tilrood (voor het maken van bv fietspaden)
Noors Graniet
Porfier
Bestone

Moraine split

Zand

Zand is één van de basisproducten van de meeste asfaltmengsels.
Het zand wat wij gebruiken is o.a van K3 Delta, zij leveren asfaltzand vanaf hun lokale zandwin installatie.
Het brekerzand komt ook uit Rumersheim via Rijnaarde.

Brekerzand
Asfaltzand

Vulstof

Voor we kunnen vertellen wat asfaltvulstof is, moet u weten dat asfalt(beton) bestaat uit een aantal componenten. De hoofdbestanddelen van asfalt zijn zand en grof toeslagmateriaal. De fijne holtes tussen deze bestanddelen worden opgevuld door een zeer fijn poeder, een vulstof, en uiteindelijk ‘aan elkaar geplakt’ door bitumen. Asfaltvulstof draagt in asfaltbeton in belangrijke mate bij aan de bestendigheid van het gehele mengsel. Niet alleen tijdens de productie (aanleg). Het zorgt ook voor een stabiele en stevige weg. Bovendien is bij een goede vulstof minder bitumen nodig. De vulstoffen voor ACOB worden geleverd door Ankerpoort NV, een belangrijke producent en leverancier van hoogwaardige asfaltvulstof. Van origine wordt asfaltvulstof geproduceerd door het vermalen van kalksteen. De kalksteen wordt gewonnen in de eigen kalksteengroeven van Ankerpoort in Winterswijk. Winterswijk wordt wel de geologische mozaïekvloer van Nederland genoemd. In geen andere Nederlandse gemeente komen zo veel verschillen geologische formaties uit uiteen lopende tijdvakken aan de oppervlakte. In de bodem van Winterswijk liggen als gevolg van een plooiing, oudere geologische “afzettingen” hoger dan elders. Bovendien zijn delen van de ondergrond, het ene deel iets meer dan het andere, langs breuklijnen in de aardkorst in bijna verticale richting verschoven. De jongere, bovenste lagen zijn later door erosie weggesleten, zodat de oudere, oorspronkelijke dieper liggende lagen aan de oppervlakte kwamen. Eén van die lagen is de Muschelkalk, deze wordt gewonnen door Ankerpoort, de eigenaar van deze steengroeve.Winterswijk is de enige gemeente in Nederland waar gesteen uit het geologische tijdvak “Muschelkalk aan de oppervlakte komen en dan nog maar over een gebied van ongeveer 2800 meter lang en ongeveer 200 meter breed.Deze laag is ontstaan toen enkele miljoenen jaren geleden delen van het huidige Nederland werden overspoeld door een ondiepe binnenzee. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de kalklaag niet ontstaan door restjes van schelpen. De zee van toen is te vergelijken met onze Waddenzee. Aan de wateroppervlakte vormden bepaalde bacteriën een dunne slijmfilm waaraan bij hoogwater microscopisch kleine kalk- en kleideeltjes werden gehecht. Bij eb werd dit laagje op de bodem afgezet, het droogde op en zo ontstond in het getijdengebied na iedere vloed een dunne kalk/kleiafzetting.Na uitgebreid onderzoek is eind jaren ‘80 van de vorige eeuw gestart met het gebruik van secundaire grondstoffen. Hierdoor hoeft er minder grondstof gewonnen te worden en wordt het storten van afvalstoffen verminderd. Zo draagt Ankerpoort haar steentje bij aan de doelstelling, en ook aan het beleid van de overheid, om te komen tot een duurzame maatschappij

 

Vulstof

Toeslag stoffen

Onder toeslag stoffen wordt verstaan het toevoegen van materialen die nodig zijn om de diversen asfaltmengsels te kunnen maken zoals:
ViaTop (afdruipremmer)
PolyBilt (versteviger)
Kleurstof (fietspaden)
Lijnolie ( lage temperatuur asfalt).
Lignine (grasasfalt)

Bitumen

Bitumen het bindmiddel in de asfalt en is een visceuze vloeistof die van nature voorkomt in ruwe aardolie.
Na fractionele destillatie kan het gescheiden worden van andere bestanddelen van de aardolie zoals nafta, benzine of diesel en blijft het als zwaarste bestanddeel achter.
Teer en bitumen vertonen grote overeenkomsten maar hebben een verschillende herkomst.
Teer wordt verkregen uit steenkool of hout. Vanwege de hoge concentratie van PAK  wordt teer sinds 1990 niet meer in de wegenbouw toegepast.
Bitumen heeft bij omgevingstemperaturen de eigenschappen van een vaste stof, maar is fysisch een vloeistof.
Bij hogere temperaturen neemt de vloeibaarheid toe.
Ook wordt bitumen onder de grond gevonden, onder andere in Canada.
Omdat het dan te viskeus is om door een pijpleiding gepompt te worden, wordt het met stoom gesmolten en opgepompt.
Ook wordt het daar wel gewonnen door mijnbouw.
Bitumen is een belangrijk bestanddeel van asfalt en wordt als zodanig toegepast in wegverhardingen als dakbedekking en als geluidsisolatie.
Bitumen wordt ook soms gebruikt als ‘soil conditioner’ om de weerstand van de bodem tegen erosie te verhogen.
De bitumen komt van diverse raffinaderijen af.

Bitumen

X

X

X

X

X